Home » EARN concept เคล็ดลับความมั่งคั่ง by ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์
EARN concept เคล็ดลับความมั่งคั่ง ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

EARN concept เคล็ดลับความมั่งคั่ง

ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

Published
ISBN :
Paperback
224 pages
Enter the sum

 About the Book 

EARN concept เคลดลับ ความมังคังหนังสือเลมนีถายทอดหลักการแนวทางการซือขายหุนโดยแตงเปนเรืองราว ภาพประกอบ (การตูน)ทำใหเราเขาใจเรืองของหุนมากขึน เพือเราสามารถเขาใจวาเราจะลงทุนอยางไรทีจะใหเกิดความมังคังไดทังยังมีขอคิดการใชชีวิตในการทำงาน ความเขาใจงาMoreEARN concept เคล็ดลับ ความมั่งคั่งหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดหลักการแนวทางการซื้อขายหุ้นโดยแต่งเป็นเรื่องราว ภาพประกอบ (การ์ตูน)ทำให้เราเข้าใจเรื่องของหุ้นมากขึ้น เพื่อเราสามารถเข้าใจว่าเราจะลงทุนอย่างไรที่จะให้เกิดความมั่งคั่งได้ทั้งยังมีข้อคิดการใช้ชีวิตในการทำงาน ความเข้าใจงา